Felix Doelker

mail@felixdoelker.de

 
  About


fünf Kurzgeschichten – Franz Kafka
fünf Kurzgeschichten – Franz Kafka
fünf Kurzgeschichten – Franz Kafka
fünf Kurzgeschichten – Franz Kafka
fünf Kurzgeschichten – Franz Kafka

fünf Kurzgeschichten – Franz Kafka

03, 2011

 
Ein kleines Buch mit fünf Kurzgeschichten Franz Kafkas. Gedruckt auf einem Rios 4900.

A little Book containing five short stories by Franz Kafka. Printed with a Riso 4900.